การออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ หรือคำสั่งให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษเพื่อการสู้รบ

การออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ หรือคำสั่งให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษเพื่อการสู้รบ