ขอให้จัดส่งแฟ้มประวัติข้าราชการในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกในกรณีถ่ายโอนตามมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562

ขอให้วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกตามรายชื่อแนบท้ายพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๒  ดำเนินการตรวจสอบแฟ้มประวัติข้าราชการและเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องจัดเก็บไว้ในแฟ้มประวัติพร้อม ก.พ.๗ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามจำนวนข้าราชการของแต่ละวิทยาลัย แล้วจัดส่งให้กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนจัดส่งให้สถาบันพระบรมราชชนกดำเนินการต่อไป รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่ bit.ly/PIHWD2562 หรือ สแกน QR Code ตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้