หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประเภทอำนวยการ ระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรียน อธิบดี เลขาธิการ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอแจ้งหลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง

ให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์

/โรงพยาบาลทั่วไป ประเภทอำนวยการ ระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียดสามารถ Download ได้ตาม link ด้านล่างนี้

——————————————————————————————————————————————-

  หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.10/ว 804 ลงวันที่ 24 เมษายน 2562

  หลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ