ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงเกษียณอายุราชการตามลักษณะงาน

ด้วยสำนักงาน ก.พ.ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา และผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงเกษียณอายุราชการ
ตามลักษณะงาน เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการศึกษาแนวทางการขยายอายุเกษียณอายุราชการฯ โดยสามารถตอบแบบสำรวจ
ความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ http://www.ocsc.go.th/node/5083 หรือสแกน QR Code ตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2562