ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน และนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านไฟฟ้า)

รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ    ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ    ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ    ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน      ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านไฟฟ้า)  ระบบดูผลคะแนนสอบออนไลน์

*** หมายเหตุ: ท่านสามารถเข้าดูผลคะแนนสอบได้ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ประกาศขึ้นบัญชี ***