หน่วยงานที่ต้องชี้แจงความผิดปกติของการนำส่งเงิน กบข.ประจำเดือนตุลาคม 2560

หน่วยงานที่ต้องชี้แจงความผิดปกติของการนำส่งเงิน กบข.ประจำเดือนตุลาคม 2560

ดาวน์โหลด  1.1 หน่วยงานที่ต้องชี้แจงความผิดปกติ

ดาวน์โหลด 1.2 หนังสือ ที่ กบข.6010/ว7045/2560

ดาวน์โหลด 1.3 รายงานข้อมูลสมาชิกที่่มีข้อมูลไม่ตรงกับฐานข้อมูล
1.3_gbk_18dec60

หน่วยงานที่ต้องแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.บรรจุใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2560

ดาวน์โหลด 2.1 หน่วยงานที่ต้องชี้แจงข้อมูล
2.1_gbk_18dec60

ดาวน์โหลด 2.2 หนังสือ ที่ กบข.ที่6010/ว7147/2560

ดาวน์โหลด 2.3 ข้อมูลสมาชิกบรรจุใหม่ที่ยังไม่ได้รับเอกสาร
2.3_gbk_18dec60-1