ที่ สธ 0208.04/703 ลว. 19 เม.ย. 2562 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ เขตสุขภาพที่ 2