ประชุมใหญ่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ประจำปี 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 กำหนดการประชุมใหญ่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ประจำปี 2561 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมการประชุมใหญ่สมาชิก กสล.พกส. ประจำปี 2561 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หนังสือมอบฉันทะ สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 บัญชีรายละเอียดจำนวนที่ได้รับจัดสรรเข้าร่วมประชุมใหญ่ ประจำปี 2561 และ แผนที่จัดประชุม

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป /ผู้อำนวยสถาบันพระบรมราชนก