ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.09/ว 741 ลงวันที่ 17 เม.ย.2562 เรื่อง ขอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระหนี้

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.09/ว 741 ลงวันที่ 17 เม.ย.2562 เรื่อง ขอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระหนี้