ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง) (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ) และกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง)