ว 3609 / 14 ธันวาคม 2560 แต่งตั้งข้าราชการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

เรียน จังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
(ว3609 / 14 ธันวาคม 2560)
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
เรียน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อธิบดีกรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก
ผู้อำนวยการกอง / กลุ่ม และหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
(ว 860 / 14 ธันวาคม 2560)