ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งเภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งเภสัชกรเชี่ยวชาญ
(ด้านเภสัชสาธารณสุข) ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด