หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.02/ว679 ลงวันที่ 2 เมษายน 2562 เรื่อง การขอใช้ตำแหน่งว่าง ขอรับการจัดสรรตำแหน่ง การปรับปรุงตำแหน่ง

Download (PDF, 36KB)

หมายเหตุ : ไฟล์เอกสารแนบส่งให้กับผู้รับผิดชอบเขต