หนังสือ ที่ สธ 0208.04/ ว655 เรื่อง ขอกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารแนบ 1 อนุมัติให้กำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เอกสารแนบ 2 ไม่อนุมัติให้กำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข