ที่ สธ 0208.04/562 ลว. 27 มี.ค.2562 เรื่องการพิจารณากำหนดตำแหน่งพนักงานราชการที่ได้รับจัดสรร เขตสุขภาพที่ 12