ที่ สธ 0208.04/584 ลว. 29 มี.ค.2562 เรื่อง การพิจารณากำหนดตำแหน่งและเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานราชการ เขตสุขภาพที่ 6