ที่ สธ 0208.04/559 ลว. 27 มีนาคม 2562 เรื่อง การพิจารณากำหนดตำแหน่งพนักงานราชการที่ได้รับจัดสรร เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2562