มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ลำดับที่
รหัสตำแหน่ง
กลุ่มงาน
ตำแหน่ง ตำแหน่งแก้ไขเพิ่มเติม
28 มิ.ย. 60
1
3-6-001
วิชาชีพเฉพาะ ก
นักกายภาพบำบัด
2
3-6-002
วิชาชีพเฉพาะ ก
นักกิจกรรมบำบัด
3
3-6-004
วิชาชีพเฉพาะ ก
นักจิตวิทยาคลินิก
4
3-6-005
วิชาชีพเฉพาะ ก
ทันตแพทย์
5
3-6-006
วิชาชีพเฉพาะ ก
นักเทคนิคการแพทย
6
3-6-007
วิชาชีพเฉพาะ ก
นายสัตวแพทย
7
3-6-008
วิชาชีพเฉพาะ ก
พยาบาลวิชาชีพ
8
3-6-009
วิชาชีพเฉพาะ ก
นายแพทย์
9
3-6-010
วิชาชีพเฉพาะ ก
แพทย์แผนไทย
10
3-6-011
วิชาชีพเฉพาะ ก
เภสัชกร
11
3-6-013
วิชาชีพเฉพาะ ก
นักรังสีการแพทย
12
3-6-019
วิชาชีพเฉพาะ ก
นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย
13
3-6-020
วิชาชีพเฉพาะ ก
นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
เริ่มใช้ 31/05/2560
14
3-6-021
วิชาชีพเฉพาะ ก
นักฟิสิกส์การแพทย
15
3-6-022
วิชาชีพเฉพาะ ก
นักทัศนมาตร
16
3-7-001
วิชาชีพเฉพาะ ก
นักกายอุปกรณ
17
3-7-020
วิชาชีพเฉพาะ ก
วิศวกรไฟฟ้า
18
3-8-022
วิชาชีพเฉพาะ ข
นักวิชาการศึกษาพิเศษ
19
3-5-007
วิชาชีพเฉพาะ ข
นักฟิสิกส์รังสี
20
3-5-010
วิชาชีพเฉพาะ ข
นักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์
เริ่มใช้ 31/05/2560
21
3-6-003
วิชาชีพเฉพาะ ข
นักจิตวิทยา
22
3-6-012
วิชาชีพเฉพาะ ข
นักโภชนาการ
23
3-6-015
วิชาชีพเฉพาะ ข
นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุข
เริ่มใช้ 31/05/2560
24
3-6-016
วิชาชีพเฉพาะ ข
นักอาชีวบำบัด
25
3-6-017
วิชาชีพเฉพาะ ข
นักวิชาการอาหารและยา
26
3-6-018
วิชาชีพเฉพาะ ข
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
27
3-7-004
วิชาชีพเฉพาะ ข
ช่างภาพการแพทย์
28
3-8-026
วิชาชีพเฉพาะ ข
นักสังคมสงเคราะห์
29
3-1-013
วิชาชีพเฉพาะ ค
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
30
3-1-004
บริหารทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
31
3-1-006
บริหารทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคล
32
3-1-008
บริหารทั่วไป
นิติกร
33
3-1-012
บริหารทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
34
3-1-015
บริหารทั่วไป
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
35
3-1-016
บริหารทั่วไป
นักวิชาการพัสดุ
36
3-1-019
บริหารทั่วไป
นักวิชาการสถิติ นักวิชาการสถิติ
เริ่มใช้ 31/05/2560
37
3-1-021
บริหารทั่วไป
นักวิเทศสัมพันธ์
38
3-2-006
บริหารทั่วไป
นักวิชาการเงินและบัญชี
39
3-2-009
บริหารทั่วไป
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
40
3-3-005
บริหารทั่วไป
นักประชาสัมพันธ์
41
3-3-007
บริหารทั่วไป
นักวิชาการเผยแพร่
42
3-3-008
บริหารทั่วไป
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
เริ่มใช้ 31/05/2560
43
3-4-001
บริหารทั่วไป
นักวิชาการเกษตร นักวิชาการเกษตร
เริ่มใช้ 31/05/2560
44
3-7-015
บริหารทั่วไป
วิศวกร
45
3-8-003
บริหารทั่วไป
บรรณารักษ์ บรรณารักษ์
เริ่มใช้ 31/05/2560
46
3-8-021
บริหารทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
47
3-8-025
บริหารทั่วไป
วิทยาจารย์
48
4-1-001
เทคนิค
เจ้าพนักงานธุรการ
49
4-1-002
เทคนิค
เจ้าพนักงานพัสดุ
50
4-1-004
เทคนิค
เจ้าพนักงานเวชสถิติ
51
4-1-005
เทคนิค
เจ้าพนักงานสถิติ
52
4-2-002
เทคนิค
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
53
4-3-004
เทคนิค
เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ
54
4-3-007
เทคนิค
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
55
4-4-001
เทคนิค
เจ้าพนักงานการเกษตร
56
4-6-001
เทคนิค
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
57
4-6-002
เทคนิค
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
58
4-6-003
เทคนิค
โภชนากร
59
4-6-004
เทคนิค
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย
60
4-6-005
เทคนิค
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
61
4-6-007
เทคนิค
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
62
4-6-008
เทคนิค
เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด
เริ่มใช้ 31/05/2560
63
4-6-011
เทคนิค
เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน
64
4-6-012
เทคนิค
เจ้าพนักงานการแพทย์แผนไทย
65
4-7-003
เทคนิค
นายช่างศิลป์
66
4-7-006
เทคนิค
ช่างกายอุปกรณ์
67
4-7-007
เทคนิค
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
เริ่มใช้ 31/05/2560
68
4-7-012
เทคนิค
ช่างทันตกรรม
69
4-7-013
เทคนิค
นายช่างเทคนิค
70
4-7-014
เทคนิค
นายช่างไฟฟ้า
71
4-7-016
เทคนิค
นายช่างโยธา
72
4-8-001
เทคนิค
ครูการศึกษาพิเศษ
73
7-8-015
เทคนิค
เจ้าพนักงานห้องสมุด
74
1113
บริการ
พนักงานประจำตึก
75
1114
บริการ
พนักงานเปล
76
1115
บริการ
พนักงานซักฟอก
77
1117
บริการ
พนักงานบริการ
78
1119
บริการ
พนักงานรับโทรศัพท์
79
1201
บริการ
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
80
1304
บริการ
พนักงานเรือยนต
81
1409
บริการ
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
82
1410
บริการ
พนักงานเก็บเอกสาร
83
1413
บริการ
พนักงานบริการสื่ออุปกรณ์การสอน
84
1504
บริการ
พนักงานเก็บเงิน
85
1505
บริการ
พนักงานโสตทัศนศึกษา พนักงานโสตทัศนศึกษา
เริ่มใช้ 31/05/2560
86
1509
บริการ
พนักงานผลิตน้ำประปา
87
2101
บริการ
พนักงานการเงินและบัญชี
88
2106
บริการ
พนักงานพัสดุ
89
2108
บริการ
พนักงานธุรการ
90
2113
บริการ
พนักงานพิมพ์
91
2203
บริการ
พนักงานประเมินผล
92
2209
บริการ
พนักงานการศึกษา
93
2210
บริการ
พนักงานห้องสมุด
94
2301
บริการ
พนักงานสื่อสาร พนักงานสื่อสาร
เริ่มใช้ 31/05/2560
95
2311
บริการ
ล่ามภาษาต่างประเทศ
96
2317
บริการ
ครูพี่เลี้ยง
97
2318
บริการ
พี่เลี้ยง
98
2401
บริการ
พนักงานช่วยการพยาบาล
99
2403
บริการ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานช่วยเหลือคนไข้
เริ่มใช้ 31/05/2560
100
2404
บริการ
ผู้ช่วยพยาบาล
101
2406
บริการ
ผู้ช่วยทันตแพทย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์
เริ่มใช้ 31/05/2560
102
2408
บริการ
พนักงานเภสัชกรรม
103
2409
บริการ
พนักงานประจำห้องยา
104
2410
บริการ
ผู้ช่วยพนักงานสุขศึกษา
105
2411
บริการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย
106
2412
บริการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
107
2413
บริการ
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
108
2414
บริการ
พนักงานจุลทัศนกร
109
2915
บริการ
พนักงานประกอบอาหาร
110
2416
บริการ
พนักงานห้องผ่าตัด
111
2418
บริการ
พนักงานผ่าและรักษาศพ
112
2421
บริการ
พนักงานบัตรรายงานโรค
113
2424
บริการ
พนักงานปฏิบัติการทดลองพาหะนำโรค
114
2429
บริการ
ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
115
2435
บริการ
พนักงานกู้ชีพ
116
2510
บริการ
พนักงานประจำห้องทดลอง
117
2513
บริการ
พนักงานวิทยาศาสตร์
118
2916
บริการ
พนักงานพิธีสงฆ
119
3203
บริการ
ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
120
3324
บริการ
ช่างเหล็ก
121
3335
บริการ
ช่างฝีมือทั่วไป ช่างฝีมือทั่วไป
เริ่มใช้ 31/05/2560
122
3612
บริการ
ช่างต่อท่อ
123
3701
บริการ
ช่างศิลป์
124
3718
บริการ
ช่างตัดเย็บผ้า
125
3727
บริการ
ช่างตัดผม
126
3903
บริการ
ช่างซ่อมเครื่องทำความเย็น
127
3910
บริการ
ช่างเครื่องช่วยคนพิการ
128
3912
บริการ
ผู้ช่วยช่างทั่วไป
129
3-6-023
วิชาชีพเฺฉพาะ ข
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
  9/1/60 
130
3-6-024
วิชาชีพเฺฉพาะ ข
นักกำหนดอาหาร
 23/04/2561