มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ข้าราชการ

ลำดับ ประเภท กลุ่มอาชีพ รหัส ชื่อสายงาน ชื่อตำแหน่งในสายงาน ระดับ
1 บริหาร 1 1-1-001 บริหาร นักบริหาร    ต้น - สูง
2 บริหาร 1 1-1-004 ตรวจราชการกระทรวง ผู้ตรวจราชการกระทรวง   สูง
3 อำนวยการ 1 2-1-001 อำนวยการ ผู้อำนวยการ       ต้น - สูง
4 อำนวยการ 1 2-1-002 อำนวยการเฉพาะด้าน ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(ระบุชื่อสายงาน) ต้น - สูง
5 วิชาการ 1 3-1-004 จัดการงานทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ-
ชำนาญการพิเศษ
6 วิชาการ 1 3-1-006 ทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
- ทรงคุณวุฒิ
7 วิชาการ 1 3-1-008 นิติการ นิติกร ปฏิบัติการ
- ทรงคุณวุฒิ
8 วิชาการ 1 3-1-0012 วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
- ทรงคุณวุฒิ
9 วิชาการ 1 3-1-0013 วิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
- ทรงคุณวุฒิ
10 วิชาการ 1 3-1-0016 วิชาการพัสดุ นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ-
ชำนาญการพิเศษ
11 วิชาการ 1 3-1-0019 วิชาการสถิติ นักวิชาการสถิติ ปฏิบัติการ-
เชี่ยวชาญ
12 วิชาการ 1 3-1-0021 วิเทศสัมพันธ์ นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ-
เชี่ยวชาญ
13 วิชาการ 2 3-2-006 วิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ-
เชี่ยวชาญ
14 วิชาการ 2 3-2-009 วิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ-
เชี่ยวชาญ
15 วิชาการ 3 3-3-005 ประชาสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ-
เชี่ยวชาญ
16 วิชาการ 3 3-3-007 วิชาการเผยแพร่ นักวิชาการเผยแพร่ ปฏิบัติการ-
ชำนาญการพิเศษ
17 วิชาการ 3 3-3-008 วิชาการโสตทัศนศึกษา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ-
ชำนาญการพิเศษ
18 วิชาการ 6 3-6-001 กายภาพบำบัด นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติการ-
เชี่ยวชาญ
19 วิชาการ 6 3-6-002 กิจกรรมบำบัด นักกิจกรรมบำบัด ปฏิบัติการ-
เชี่ยวชาญ
20 วิชาการ 6 3-6-003 จิตวิทยา นักจิตวิทยา ปฏิบัติการ-
เชี่ยวชาญ
21 วิชาการ 6 3-6-004 จิตวิทยาคลินิก นักจิตยาคลินิก ปฏิบัติการ-
เชี่ยวชาญ
22 วิชาการ 6 3-6-005 ทันตแพทย์ ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
- ทรงคุณวุฒิ
23 วิชาการ 6 3-6-006 เทคนิคการแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ-
เชี่ยวชาญ
24 วิชาการ 6 3-6-008 พยาบาลวิชาชีพ   พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ-
ทรงคุณวุฒิ
25 วิชาการ 6 3-6-009 แพทย์ นายแพทย์ ปฏิบัติการ
- ทรงคุณวุฒิ
26 วิชาการ 6 3-6-010 แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทย ปฏิบัติการ-
ชำนาญการพิเศษ
27 วิชาการ 6 3-6-011 เภสัชกรรม เภสัชกร ปฏิบัติการ-
ทรงคุณวุฒิ
28 วิชาการ 6 3-6-012 โภชนาการ นักโภชนาการ ปฏิบัติการ-
เชี่ยวชาญ
29 วิชาการ 6 3-6-013 รังสีการแพทย์ นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติการ-
เชี่ยวชาญ
30 วิชาการ 6 3-6-014 วิชาการพยาบาล นักวิชาการพยาบาล ปฏิบัติการ
- เชี่ยวชาญ
31 วิชาการ 6 3-6-015 วิชาการสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
- ทรงคุณวุฒิ
32 วิชาการ 6 3-6-017 วิชาการอาหารและยา นักวิชาการอาหารและยา  ปฏิบัติการ
- ทรงคุณวุฒิ
33 วิชาการ 6 3-6-018 วิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ
34 วิชาการ 6 3-6-019 เวชศาสตร์การสื่อความหมาย นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย ปฏิบัติการ-
ชำนาญการพิเศษ
35 วิชาการ 6 3-6-020 เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ปฏิบัติการ-
ชำนาญการพิเศษ
36 วิชาการ 7 3-7-001 กายอุปกรณ์ นักกายอุปกรณ์ ปฏิบัติการ-
ชำนาญการพิเศษ
37 วิชาการ 7 3-7-004 ช่างภาพการแพทย์ ช่างภาพการแพทย์ ปฏิบัติการ-
ชำนาญการพิเศษ
38 วิชาการ 8 3-8-003 บรรณารักษ์ บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ-
ชำนาญการพิเศษ
39 วิชาการ 8 3-8-021 วิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
- ทรงคุณวุฒ
40 วิชาการ 8 3-8-025 วิทยาจารย์ วิทยาจารย์ ปฏิบัติการ-
ชำนาญการพิเศษ
41 วิชาการ 8 3-8-026 สังคมสงเคราะห์ นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติการ-
เชี่ยวชาญ
42 ทั่วไป 1 4-1-001 ปฏิบัติงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
- อาวุโส
43 ทั่วไป 1 4-1-002 ปฏิบัติงานพัสดุ เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
- อาวุโส
44 ทั่วไป 1 4-1-004 ปฏิบัติงานเวชสถิติ เจ้าพนักงานเวชสถิติ ปฏิบัติงาน
- อาวุโส
45 ทั่วไป 1 4-1-005 ปฏิบัติงานสถิติ เจ้าพนักงานสถิติ ปฏิบัติงาน
- อาวุโส
46 ทั่วไป 2 4-2-002 ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
- อาวุโส
47 ทั่วไป 3 4-3-004 ปฏิบัติงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงาน
- ชำนาญงาน
48 ทั่วไป 3 4-3-007 ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน
- อาวุโส
49 ทั่วไป 6 4-6-001 ปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
- ชำนาญงาน
50 ทั่วไป 6 4-6-002 ปฏิบัติงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
- ชำนาญงาน
51 ทั่วไป 6 4-6-003 ปฏิบัติงานโภชนาการ โภชนากร ปฏิบัติงาน
- อาวุโส
52 ทั่วไป 6 4-6-004 ปฏิบัติงานรังสีการแพทย์ เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ปฏิบัติงาน
- ชำนาญงาน
53 ทั่วไป 6 4-6-005 ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติงาน
- ชำนาญงาน
54 ทั่วไป 6 4-6-006 ปฏิบัติงานเวชกรรมฟื้นฟู เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู ปฏิบัติงาน
- ชำนาญงาน
55 ทั่วไป 6 4-6-007 ปฏิบัติงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
- อาวุโส
56 ทั่วไป 6 4-6-008 ปฏิบัติงานอาชีวบำบัด เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด ปฏิบัติงาน
- ชำนาญงาน
57 ทั่วไป 6 4-6-009 พยาบาลเทคนิค พยาบาลเทคนิค ปฏิบัติงาน
- ชำนาญงาน
58 ทั่วไป 7 4-7-003 ปฏิบัติงานช่างศิลป์ นายช่างศิลป์ ปฏิบัติงาน
- ชำนาญงาน
59 ทั่วไป 7 4-7-006 ปฏิบัติงานกายอุปกรณ์ ช่างกายอุปกรณ์ ปฏิบัติงาน
- ชำนาญงาน
60 ทั่วไป 7 4-7-007 ปฏิบัติงานเครื่องคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน
- อาวุโส
61 ทั่วไป 7 4-7-012 ปฏิบัติงานช่างทันตกรรม ช่างทันตกรรม ปฏิบัติงาน
- ชำนาญงาน
62 ทั่วไป 7 4-7-013 ปฏิบัติงานช่างเทคนิค นายช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน
- อาวุโส
63 ทั่วไป 7 4-7-014 ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน
- อาวุโส
64 ทั่วไป 7 4-7-016 ปฏิบัติงานช่างโยธา นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน
- อาวุโส
65 ทั่วไป 8 4-8-015 ปฏิบัติงานห้องสมุด เจ้าพนักงานห้องสมุด ปฏิบัติงาน
- ชำนาญงาน