(ที่ สธ 0208.04/538 – 550 ลว 26 มีนาคม 2562) การบริหารตำแหน่งว่างพนักงานราชการ

ถึง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 1
เขตสุขภาพที่ 2
เขตสุขภาพที่ 3
เขตสุขภาพที่ 4
เขตสุขภาพที่ 5
เขตสุขภาพที่ 6
เขตสุขภาพที่ 7
เขตสุขภาพที่ 8
เขตสุขภาพที่ 9
เขตสุขภาพที่ 10
เขตสุขภาพที่ 11
เขตสุขภาพที่ 12
*******สิ่งที่ส่งมาด้วย 1*******
*******สิ่งที่ส่งมาด้วย 2*******