แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด) จำนวน 5 ราย

 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน

(นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด) ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ที่ 841/2562 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562 รายละเอียดดังผังการแต่งตั้งด้านล่างนี้

 

Download เอกสารและคำสั่ง Click ด้านล่าง