(ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.03/ว 606) การสำรวจและการยืนยันข้อมูลแพทย์ เพื่อการจัดสรรแพทย์ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี พ.ศ.2562

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.03/ว 606 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562
เรื่อง การสำรวจและการยืนยันข้อมูลแพทย์ เพื่อการจัดสรรแพทย์ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี พ.ศ.2562

ดาวน์โหลด สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มสำรวจฯ
เขตสุขภาพที่ 1  |  เขตสุขภาพที่ 2  |  เขตสุขภาพที่ 3  |  เขตสุขภาพที่ 4  | เขตสุขภาพที่ 5เขตสุขภาพที่ 6
เขตสุขภาพที่ 7  |  เขตสุขภาพที่ 8  |  เขตสุขภาพที่ 9  |  เขตสุขภาพที่ 10  | เขตสุขภาพที่ 11เขตสุขภาพที่ 12

Download (PDF, 635KB)