ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล 2562 (รายละเอียดโครงการ)

รายละเอียดสำหรับโครงการอบรม

 โครงการและกำหนดการ

 เอกสารที่ต้องนำมาวันอบรม

ตัวอย่างหนังสืออนุมัติเดินทาง

 กรณีขออนุมัติเดินทางด้วยตนเอง

 กรณีมีหน่วยรับผิดชอบขออนุมัติให้

หนังสืออนุมัติรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

 อนุมัติรายชื่อ

รายชื่อรุ่นที่ 1

 เขตสุขภาพ

 กรม

รายชื่อรุ่นที่ 2

 เขตสุขภาพ

 กรม