“การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง”

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด, ผู้อำนวยการหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

      ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น หรือประเภท วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือประเภททั่วไป ระดับอาวุโส เพื่อเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการ) ประเภทอำนวยการ ระดับสูง กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2562 ถึง 1 เมษายน 2562

รายละเอียดสามารถ download ได้ตามเอกสารด้านล่างนี้

  หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.10/ว 593 ลว. 22 มีนาคม 2562

 

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  ใบสมัคร

  แบบรับรองประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการของกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.05/ว 510  ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561

 หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.05/ว 510 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561 การกำหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการของกระทรวงสาธารณสุข