“การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง”

เรียน อธิบดีกรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุขและเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

       ด้วยกระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง                         ผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการ) ประเภทอำนวยการ ระดับสูง กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียดสามารถ download ได้ตามเอกสารด้านล่างนี้

  หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.10/ว 188 ลว. 22มีนาคม 2562

 

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  ใบสมัคร

  แบบรับรองประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการของกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.05/ว 510  ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561

 หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.05/ว 510 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561 การกำหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการของกระทรวงสาธารณสุข