ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ถึง

          กรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข

          สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

          หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

          สถาบันพระบรมราชชนก

          วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีและวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร

          กอง และหน่วยงานต่าง ๆ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

          จังหวัดทุกจังหวัด

รายละเอียดสามารถ Download ได้ที่ link ด้านล่างนี้
 หนังสือแจ้งเวียนทุกส่วนราชการ ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.10/ว 587 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562
 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562
รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบและความต้องการของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง
 แบบรับรองประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการของกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.05/ว 510 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561