ก.พ. แจ้งการปรับปรุงบัญชีตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดให้เป็นตำแหน่งที่ได้รับราชการต่อไป เพิ่มเติม (ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.07/ว 199 ลว.20 มีนาคม 2562)

สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งบัญชีตำแหน่งที่กำหนดให้เป็นตำแหน่งที่รับราชการต่อไป
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการ
ต่อไป พ.ศ.2552 เพิ่มเติม 
โดยมีสายงานหลักของกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 9 สายงาน

 

ดาวน์โหลดหนังสือสำนักงาน ก.พ. คลิก ที่นี่