สถาบันวัคซีนแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งเลขานุการผู้บริหารด้านวิชาการ  จำนวน  1 อัตรา

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  1 เมษายน 2562