กรมพลศึกษา รับโอนข้าราชการ

ตำแหน่งพัฒนาการกีฬา ระดับชำนาญการพิเศษ  จำนวน  4 อัตรา

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562