สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี รับย้าย รับโอน ข้าราชการ

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  ระดับปฏิบัติการ / ชำนาญการ   จำนวน 1 อัตรา

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป