การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

เพื่อให้การบริหารงานและการบริหารตำแหน่งของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้จังหวัดตรวจสอบว่ามีข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งจะเกษียณอายุราชการหรือไม่

หากมีขอให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ระดับเชี่ยวชาญต่อไปด้วย

รายละเอียดสามารถ Download ได้ตาม link ด้านล่างนี้

Download เอกสาร

  หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.10/ว 516 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562