กรมอนามัย รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการและเพื่อเลื่อนตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

รับสมัครจำนวน  14 อัตรา

ภายในวันที่  29 มีนาคม 2562

http://person.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=2449&filename=index_person2016

http://person.anamai.moph.go.th/article_attach/%E0%B8%A7%201868.pdf