การแต่งตั้งข้าราชการ (ตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงสาธารณสุข)

          ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น จำนวน 6 ราย

รายละเอียดปรากฎตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 318/2562 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562

และคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 319/2562 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562

 

download รายละเอียดหนังสือและคำสั่ง Click ด้านล่าง

 หนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.10/ว 470 ลว. 7 มีนาคม 2562)

 หนังสือเรียนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกท่าน อธิบดีกรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม และหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.10/ว 162 ลว. 7 มีนาคม 2562)

หมายเหตุ** 

หน่วยงานใดที่ประสงค์ขอรับรหัส เพื่อเข้า download รายละเอียด 

ติดต่อได้ที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศด้านบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. 0- 2590 – 1858