สำนักงานศาลยุติธรรม รับโอนข้าราชการตามกฏหมายอื่น

ตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับต้น  จำนวน  2 อัตรา

ตั้งแต่วันที่  4 – 22 มีนาคม 2562