กรมการแพทย์ รับโอน รับย้าย

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ – ชำนาญการ   จำนวน 1 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 1 – 22 มีนาคม  2562