ว 3482 / 30 พฤศจิกายน 2560 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูง
ของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งกับการให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ
(ว 3482 / 30 พฤศจิกายน 2560)

[pdf-embedder url=”http://hr.moph.go.th/site/hr_moph/wp-content/uploads/2017/12/v3482_30nov60.pdf”]