โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี รับโอน รับย้าย ข้าราชการ

ตำแหน่ง  นายแพทย์ด้านศัลยกรรม ด้านโสต ศอ นาสิก และด้านจักษุ   จำนวน  1 อัตรา

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป