ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (แบบ สรข.1)

ที่ สธ 0208.01/594   ลงวันที่  28 กุมภาพันธ์  2562

เรื่อง  ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (แบบ สรข.1)