หนังสือ ที่ 0208.04/ว388 ลว.26 กุมภาพันธ์ 2562 การจ้างงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปและลูกจ้างชั่วคราว (่รายเดือน)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ / นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (บัญชีกำหนดตำแหน่งเลขที่ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนฯ) เปลี่ยนตำแหน่งเนื่องจากเลขซ้ำ (ลูกจ้างชั่วคราว) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (แนวทางปฏิบัติการจ้างนักเรียนทุน) สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 เพิ่มเติม (แนวทางการจัดสรร และบริหารการจ้างงานฯ) ขั้นตอนการดำเนินการ (Flow)