ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างประกาศและร่างเอกสารการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงาน

กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศด้วยกองบริหารทรัพยากรบุคคล จะดำเนินการจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดปรากฎตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงใคร่ขอเรียนเชิญสาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์หรือ มีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรโดยส่งโดยส่งถึง กองบริหารทรัพยากรบุคคล

เลขที่ 88/20 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือโทรศัพท์หมายเลข 0 2590 1323

โทรสารหมายเลข 0 2590 1424 โดยเปิดเผยตัวภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562