ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ทันตแพทย์ (ด้านทันตสาธารณสุข/ด้านทันตกรรม) ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และในโรงพยาบาลชุมชน

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งทันตแพทย์

(ด้านทันตสาธารณสุข/ด้านทันตกรรม) ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และ ในโรงพยาบาล

ชุมชนที่ว่าง เพื่อให้การคัดเลือกเป็นไปตามระบบคุณธรรม ได้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ

คุณลักษณะที่เหมาะสมกับตำแหน่ง จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งทันตแพทย์

(ด้านทันตสาธารณสุข/ ด้านทันตกรรม) ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

และในโรงพยาบาลชุมชน

 

รายละเอียดดาวน์โหลดด้านล่างนี้

 หนังสือแจ้งเวียนจังหวัด

ประกาศรับสมัครฯ

 แบบสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ