โครงการ ปรับปรุงสำนักงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล 1 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ  ปรับปรุงสำนักงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล  ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี   1 รายการ

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,000,000.-บาท

ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562