ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์

             ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร

ระดับต้น ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2562 ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ

พลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวง รองอธิบดี และ รองเลขาธิการคณะกรรมการ

อาหารและยา สังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์

2562 นั้น

            บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกได้สิ้นสุดลงแล้ว ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นจากข้อมูลที่ผู้สมัครได้รับรอง

ไว้แล้ว ปรากฏว่ามีผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวง

รองอธิบดี และรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (เรียงตามตัวอักษร)

ดังรายละเอียดตาม link ด้านล่างนี้