หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญและพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค) (ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.11/ว 99 ลว. 13 กุมภาพันธ์ 2562) สำหรับสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1-12

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญและพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค) ( ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.11/ว 99 ลว. 13 กุมภาพันธ์ 2562) สำหรับสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1-12

เอกสารแนบ