การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป กรณีการประเมินผลสำเร็จของงานเป็นรายปี (ครั้งที่ 1) ด่วนมาก ที่ สธ 0208.11/ว 312 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

Download (PDF, 646KB)

ส่วนราชการที่มีข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป