หนังสือ ที่ สธ 0208.04/ว163 ลว. 28 ม.ค. 62 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งเลขที่ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และการจ้างลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทดแทนตำแหน่งที่ว่างตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข / ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ / นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป / ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก และ ผู้อำนวยการวิทยาลัย ทุกแห่ง
เอกสารแนบ 1 บัญชีกำหนดตำแหน่งเลขที่ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เปลี่ยนตำแหน่งเนื่องจากเลขซ้ำ (ลูกจ้างชั่วคราว) เอกสารแนบ 2 บัญชีกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เอกสารแนบ 3 บัญชีตำแหน่งว่างลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่ 2 ต.ค 61 – 28 ม.ค 62 เอกสารแนบ 3 บัญชีตำแหน่งว่างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ 2 ต.ค 61 – 28 ม.ค 62 แบบฟอร์ม อนุมัติให้จ้างนักเรียนทุน 2560-2561