โรงพยาบาลเลิดสิน รับโอน รับย้าย ข้าราชการ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน / ชำนาญงาน

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือ  จนกว่าจะสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้