กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข รับโอน รับย้าย ข้าราชการ

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งได้