สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ รับโอน รับย้าย

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562