รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้

1.ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
2.ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานอนามัยและสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
3.ตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
4.ตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ -15 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม